Zasady postępowania

Od momentu założenia firmy w 1963 roku firma Cellofoam GmbH & Co. KG łączy przedsiębiorczość
i zasady etyczne we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Nasze produkty są wytwarzane w Europie i oczywiste jest dla nas przestrzeganie wszystkich europejskich norm, przepisów oraz regulacji.

Jesteśmy przekonani, że zasady ekonomiczne i etyczne wzajemnie się nie wykluczają.
Wręcz przeciwnie, oprócz innowacyjnych produktów wysokiej jakości oraz silnej orientacji na klienta – zasady te są podstawą długoterminowego sukcesu firmy.

Nasze zasady postępowania, które znajdziecie Państwo poniżej, określają wspólne wartości, które wpływają na nasze decyzje i postępowanie w codziennych kontaktach z pracownikami, partnerami biznesowymi oraz władzami.

2. Zakres zastosowań

Niniejszy kodeks postępowania stanowi wiążące ramy zachowania pracowników i kadry kierowniczej w Cellofoam GmbH & Co. KG, Cellofoam International GmbH & Co. KG oraz Cellofoam Germany GmbH & Co. KG jak i we wszystkich biurach i zakładach produkcyjnych firmy.
Także od naszych dostawców oczekujemy zobowiązania się do przestrzegania równoważnych zasad postępowania.

3. Zasady przewodnie

3.1 Uczciwa konkurencja
Cellofoam swój sukces zawdzięcza znakomitej wydajności, doskonałym produktom oraz uczciwym praktykom konkurencyjnym. Nigdy nie będziemy się uciekać do nieetycznych lub nielegalnych praktyk biznesowych. Firma kieruje się zasadami uczciwej konkurencji i jest przygotowana do stawienia czoła wynikającym z tego wyzwaniom. Przestrzegamy wszystkich praw i regulacji antymonopolowych. Bezprawne umowy dotyczące cen lub innych warunków z konkurencją są sprzeczne z naszymi zasadami ładu korporacyjnego.

3.2 Unikanie konfliktu interesów
Kierownictwo i personel firmy Cellofoam dbają o to, aby uniknąć osobistej zależności lub zobowiązań wobec klientów i dostawców firmy. Pracownikom nie wolno przyjmować ani wręczać prezentów lub innych korzyści, co do których można racjonalnie oczekiwać, że mogą potencjalnie wpływać na decyzje biznesowe zaangażowanych osób. Firma nie będzie tolerować przekupstwa ani korupcji w jakiejkolwiek formie.

3.3 Poufność
Kierownictwo i pracownicy firmy Cellofoam traktują wszystkie tajemnice operacyjne i handlowe swoich partnerów biznesowych jak i samej firmy z zachowaniem pełnej poufności. Żadne takie tajemnice nie zostaną przekazane osobom trzecim bez odpowiedniego upoważnienia. Dbamy również o ochronę własnych praw własności intelektualnej oraz szanujemy prawa naszych partnerów i osób trzecich.

3.4 Ochrona środowiska
Cellofoam stawia sobie za cel ochronę środowiska i działa w sposób odpowiedzialny ekologicznie w celu zachowania dostępnych zasobów naturalnych. W tym kontekście firma stara się wprowadzać zrównoważone metody produkcji.

3.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przestrzeganie przez nas wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy chroni zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Okresowe szkolenia i instruktaże zapewniają, że wszyscy pracownicy są zaznajomieni z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w ich środowisku pracy. Pomaga to zapobiegać wypadkom przy pracy i urazom.

3.6 Zakaz dyskryminacji i równe szanse
Firma surowo odrzuca wszelkie formy dyskryminacji podczas rekrutacji i wszelkich innych decyzji związanych z personelem. Dotyczy to w szczególności nierównego lub niesprawiedliwego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, wiek, kolor skóry, religię lub przekonania, niepełnosprawność lub jakiekolwiek inne cechy chronione na mocy przepisów antydyskryminacyjnych. W firmie nie tolerujemy żadnej formy przemocy fizycznej ani psychicznej.

3.7 Normy pracy
Firma Cellofoam przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy i umów o pracę. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących zasad i umów dotyczących godzin pracy i przerw. Firma Cellofoam wypłaca godziwe pensje i przestrzega przepisów dotyczących płac minimalnych w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Firma odrzuca pracę dzieci oraz wszelkie formy pracy przymusowej i nie będzie praktykować ani tolerować takich praktyk.

3.8 Ochrona prywatności
Cellofoam rozumie wagę i wrażliwość kwestii związanych z prywatnością danych. Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy jest to wymagane do osiągnięcia zgodnych z prawem celów, które zostały wcześniej zdefiniowane i jasno określone.

4. Przestrzeganie zasad postępowania

Niniejsze zasady postępowania są dostępne w przystępnym języku. Pracownicy Cellofoam na wszystkich poziomach hierarchii są zobowiązani do ich akceptowania, przestrzegania i promowania.

Jesteś tutaj: O firmie Polityka firmy