Wyciszamy świat

Firma Cellofoam jest specjalistą w obszarze izolacji akustycznych i tłumienia dźwięku dla zastosowań przemysłowych i technicznych.

Wyciszamy wózki podnośnikowe

Od złożonej linii produkcyjnej aż po pojedyncze maszyny - dla każdego, hałaśliwego problemu firma Cellofoam

Wyciszamy elektrownie wiatrowe

Czy to pompa ciepła, wentylator czy klimatyzacja - produkty firmy Cellofoam wyróżniają się tym

Wyciszamy pojazdy użytkowe

Przyjemna podróż i praca w ciszy - my to umożliwiamy

Wyciszamy pojazdy komunalne

Przyjemna podróż i praca w ciszy - zapewniamy właśnie takie właściwości

Wyciszamy odkurzacze

Od odkurzacza przez pralkę aż po ekspres do kawy - po zastosowaniu odpowiedniego materiału te

Ogólne warunki handlowe

§ 1 Postanowienia Ogólne
1.   Niniejsze Ogólne Warunki Umów („Ogólne Warunki”) dotyczą wszelkich umów zawieranych z
      przedsiębiorcami.
2.   Stosunki umowne łączące Cellofoam Polska sp. z o.o. („Sprzedawca”) i jej klientów („Kupujący”)
      regulowane są wyłącznie postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków. Stosowanie wszelkich 
      innych wzorców umownych ustalonych przez Kupującego jest wyłączone. Stosowane przez 
      Kupującego wzorce umowne obowiązują jedynie wtedy, gdy Sprzedawca wyraził na piśmie zgodę 
      na ich stosowanie.
3.   Dostarczane przez Sprzedawcę produkty („Produkty”) spełniają te normy i wytyczne oraz przeszły
      te testy, które są określone w kartach materiałów lub zostały pisemnie ustalone z Kupującym.   
      Oczekiwania Kupującego dotyczące Produktów lub ich zastosowania nie stanowią właściwości
      Produktów, chyba że zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie.
4.   Wszelkie uzgodnienia między Sprzedawcą a Kupującym dotyczące sprzedaży Produktów powinny
      być zawarte w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.

§ 2 Zawarcie umowy
1.   Zamówienie poczytuje się za przyjęte do realizacji, jeżeli Sprzedawca potwierdził przyjęcie
      zamówienia w formie pisemnej, faksem lub e-mailem.
2.   Zamówienie zawiera wiążące dla stron postanowienia dotyczące terminu dostaw, ilości, rodzaju
      oraz jakości Produktów.
3.   Zmiany zamówienia są możliwe jedynie za obopólną zgodą. Anulowanie zamówień nie jest
      możliwe.

§ 3 Ceny, Płatności, Opóźnienia
1.   O ile z potwierdzonego zamówienia nie wynika nic innego, ceny obowiązują loco zakład
      Sprzedawcy i obejmują załadunek w zakładzie Sprzedawcy, natomiast nie obejmują kosztów
      transportu, ubezpieczenia i ceł, a ponadto są cenami netto, do których należy doliczyć podatek
      VAT; powyższe koszty i cła ponosi, w braku odmiennych uregulowań, Kupujący. Koszty opakowania
      będą  naliczane osobno, o ile Kupujący życzy sobie specjalnego opakowania.
2.   Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę z dniem dostawy, względnie z dniem
      udostępnienia
      Produktów do odbioru. Zmiana terminu wymagalności faktury jest co do zasady wykluczona.
3.   Faktury są płatne w pełnej wysokości w terminie 30 dni od dnia wystawienia. Wszelkie odstępstwa
      wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.   Dniem płatności jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.   Płatności będą zarachowywane przez Sprzedawcę w pierwszej kolejności na poczet najdawniej
      wymagalnych długów wraz z odsetkami za opóźnienie.
6.   Kupujący może przedstawić do potrącenia z wierzytelnościami Sprzedawcy swoje wierzytelności
      tylko wtedy, jeśli wierzytelności te są bezsporne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub
      uznane przez Sprzedawcę.
7.   Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się z realizacją kolejnych zamówień Kupującego,
      dopóki Kupujący nie ureguluje wszystkich zaległych płatności wobec Sprzedawcy wraz z odsetkami
      ustawowymi.
8.   Kupujący znajduje się w opóźnieniu z zapłatą po bezskutecznym upływie terminu płatności
      wskazanym na fakturze, bez konieczności odrębnych wezwań.
 9.  Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca jest uprawniony do wyznaczenia Kupującemu
      dodatkowego 10-dniowego terminu zapłaty. Po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca
      jest uprawniony do odstąpienia od umowy i/lub do żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu
      szkody. Za czas pozostawania Kupującego w opóźnieniu, Sprzedawca jest uprawniony do
      naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w ustawowej wysokości. Dochodzenie przez
      Sprzedawcę dalszych roszczeń nie jest wyłączone.
10. Jeżeli Sprzedawca poweźmie po zawarciu umowy z Kupującym wątpliwości co do wypłacalności
      Kupującego, jest on uprawniony do żądania od Kupującego przed realizacją zamówienia zapłaty
      całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia w określonym przez Sprzedawcę terminie. Ponadto
      Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego
      terminu zapłaty całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli Sprzedawca powziął wątpliwości co
      do wypłacalności Kupującego po dostarczeniu kupującemu Produktów, cena staje się wymagalna z
      dniem powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.
11. Za okoliczności uzasadniające wątpliwości co do wypłacalności Kupującego uznaje się w  
      szczególności:
                    a. niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
                        Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2171 z późniejszymi zmianami,
                    b. zagrożenie niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
                        15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
                        1508 z późniejszymi zmianami),
                    c. opóźnienie w zapłacie przez Kupującego za wymagalny rachunek
                        wystawiony przez Sprzedawcę przekraczające 60 dni.

§ 4 Dostawa
1.   Dostawa Produktów następuje loco zakład Sprzedawcy. Kupujący może wybrać przewoźnika.
2.   Dostawa odbywa się w uzgodnionym terminie.
3.   Możliwe są dostawy częściowe.
4.   Termin dostarczenia Produktów ulega przedłużeniu o czas trwania siły wyższej lub  
      nieprzewidywalnych w momencie zawarcia umowy przeszkód, spowodowanych przez okoliczności,
      za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (np. zakłócenia w zakładach produkcyjnych,
      strajki, blokady dróg, utrudnienia w ruchu drogowym). Przedłużenie terminu o czas trwania ww.
      zdarzeń następuje również, gdy zdarzenia te dotknęły podwykonawców Sprzedawcy. O początku
      wystąpienia siły wyższej lub ww. przeszkód oraz o przewidywanym czasie ich trwania Kupujący
      zostanie niezwłocznie i w miarę możliwości poinformowany. W przypadku zaistnienia po stronie
      Sprzedawcy siły wyższej lub innych ww. przeszkód Kupujący może od umowy odstąpić w terminie
      21 dni od dnia uzyskania od Sprzedawcy informacji w tym zakresie. Roszczenia odszkodowawcze  
      Kupującego są w tym przypadku wyłączone.
5.   Jako siłę wyższą poczytuje się w szczególności niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia
      zdarzenia takiej jak pożar, powódź, klęska żywiołowa, atak terrorystyczny, działania militarne.
6.   Jeżeli Kupujący opóźni się z odbiorem Produktów lub z wykonaniem innych obowiązków,
      Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego naprawienia powstałej z tego tytułu u
      Sprzedawcy szkody.
7.   Na żądanie Kupującego Sprzedawca dostarczy mu bezpłatnie certyfi kat przeprowadzenia testów
      zgodnie z DIN EN 10204. Pozostałe dokumenty, które mają zostać sporządzone na żądanie
      Kupującego, jak również inne świadczenia dodatkowe podlegają dodatkowej opłacie ustalanej
      przez Sprzedawcę.

§ 5 Przejście ryzyka

1.   O ile nic innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, uzgodniona jest dostawa loco zakład
      Sprzedawcy. Jeżeli uzgodniono dostawę franco przejście ryzyka związanego z utratą Produktu na
      Kupującego następuje z chwilą przekazania Produktu do wysyłki lub odbioru.
2.   Na życzenie Kupującego Sprzedawca ubezpieczy transport na koszt Kupującego od kradzieży,
      szkód w transporcie, w tym stłuczenia, od pożaru i zalania oraz od innych okoliczności
      podlegających ubezpieczeniu.

§ 6 Zastrzeżenie własności
1.   Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanych Produktów aż do uiszczenia w całości ceny.
      Przeniesienie własności Produktów na Kupującego nastąpi w momencie zapłaty ceny wraz z
      ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
2.   Kupujący nie jest uprawniony do dalszej sprzedaży Produktów przed uiszczeniem całości ceny na
      rzecz Sprzedawcy.
3.   W przypadku, gdy Kupujący postępuje w sposób sprzeczny z umową, w szczególności nie uiszcza
      w terminie wymagalnych płatności, Sprzedawca jest uprawniony do niezwłocznego odbioru
      Produktów na koszt Kupującego.

§ 7 Reklamacje
1.   Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
2.   Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na Produkty na okres 12 miesięcy od dnia wydania
      Produktów.
3.   Klient ma obowiązek niezwłocznego zbadania dostarczonych Produktów na okoliczność zgodności
      z zamówieniem, ewentualnych braków ilościowych lub wad jakościowych oraz zawiadomienia
      Sprzedawcy o wadach w terminie 8 dni od daty dostarczenia Produktów, przy czym wady ukryte
      winny być zgłoszone w terminie 8 dni od dnia ich wykrycia.
4.   W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji w wyżej wymienionych terminach, Kupujący
      traci uprawnienia z tytułu gwarancji. Reklamacja winna być zgłoszona w formie pisemnej pod
      rygorem bezskuteczności.
5.   W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków
      ilościowych, usunięcia wad Produktów lub do dostarczenia Produktów wolnych od wad. O
      sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedawca.
6.   Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania
      zgłoszenia reklamacyjnego. Nierozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji w powyższym terminie
      nie jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
7.   Sprzedawca zobowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z uznanej reklamacji w
      terminie uzgodnionym z Kupującym, jednak nie przekraczającym 30 dni od dnia powiadomienia
      Kupującego o uwzględnieniu reklamacji.
8.   Zgłoszenie wad po przycięciu Produktów przez Kupującego lub innej jego obróbce jest
      niedopuszczalne, chyba że wady wyjdą na jaw dopiero podczas obróbki Produktów.
9.   Gwarancją nie są objęte nieznaczne, nieuniknione odchylenia w odniesieniu do jakości, koloru,
      szerokości, ciężaru, wyposażenia lub wzoru, jak również inne przyjęte w branży odchylenia.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Produktów, jak i za skutki
      niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania Produktów.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia Kupującego wobec jego odbiorców,
      wykraczające poza wyżej wskazany zakres odpowiedzialności Sprzedawcy.

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności
1.   W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
      niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek
      innego tytułu (w szczególności odpowiedzialność deliktowa), zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy
      umyślnej.
2.   Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne straty, szkody, utracone korzyści, koszty itp. poniesione
      przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez
      Sprzedawcę w całości lub w części, chyba że wynikły one z winy umyślnej Sprzedawcy.
3.   Jeżeli Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, jego odpowiedzialność jest
      ograniczona w każdym przypadku do wartości netto partii Produktów, z którą związane jest
      niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
4.   W zakresie w jakim odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona takie wyłączenie
      lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów o których mowa w art.
      474 Kodeksu cywilnego, w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz
      innych osób działających na rzecz lub zlecenie Sprzedawcy w ramach zawartych ze Sprzedającym  
      umów.

§ 9 Postanowienia końcowe
1.   Miejscem spełnienia świadczeń wynikających z zawartych z Kupującym umów jest siedziba
      Sprzedawcy.
2.   Sądem właściwym do rozpoznawania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym powstałe na tle
      wykonywania umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3.   Prawem wyłącznie obowiązującym jest prawo polskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Do
      niniejszej umowy nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
      międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r. oraz
      innych konwencji dotyczących sprzedaży.